Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om te je informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Privacybeleid Praktijk Eigen-Wijsheid

Praktijk Eigen-Wijsheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Praktijk Eigen-Wijsheid is een eenmanszaak en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24462515. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kunt mij bereiken op bovenstaand telefoonnummer of emailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Eigen-Wijsheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeraar en polisnummer (Uitsluitend voor het maken van de factuur)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Eigen-Wijsheid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Jouw dossier bevat enkele gegevens met het doel de zorgvraag goed op je af te kunnen stemmen en om gegevens over de behandelingen bij te houden. Ik ben wettelijk verplicht dit dossier 20 jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd. Wil je dat jouw dossier eerder vernietigd wordt, dan kun je daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.
 • Ik vraag in principe geen andere gegevens op bij andere zorgverleners. Gegevens die de huisarts of een andere zorgverlener aan jou verstrekt en die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling verstrekt je zelf aan mij. Ik vraag niet meer dan nodig is voor de behandeling die je gaat ontvangen.
 • Om je goed te kunnen behandelen en een goede inschatting te kunnen maken of ik je kan en mag behandelen, kan het noodzakelijk zijn dat ik ook gegevens over je gezondheid en je gezondheidsklachten als ook medicatie gebruik in jouw dossier noteer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Eigen-Wijsheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanleggen en onderhouden van een dossier. Ik ben hiertoe wettelijk verplicht.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Praktijk Eigen-Wijsheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Eigen-Wijsheid neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Eigen-Wijsheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar. Na deze termijn zal je dossier worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Eigen-Wijsheid kan jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Eigen-Wijsheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Praktijk Eigen-Wijsheid jouw persoonsgegevens soms aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw expliciete toestemming.

Praktijk Eigen-Wijsheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Eigen-Wijsheid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Eigen-Wijsheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar patricia@praktijkeigen-wijsheid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Eigen-Wijsheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Eigen-Wijsheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die door Praktijk Eigen-Wijsheid worden beheerd, zijn beveiligd middels een wachtwoord. De apparaten waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn elk eveneens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk (al dan niet in combinatie met een gebruikersnaam). Het aantal apparaten die toegang hebben tot de gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met patricia@praktijkeigen-wijsheid.nl.

Wij raden je aan onze privacyverklaring regelmatig opnieuw op te vragen, omdat er wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kunt je een e-mail sturen naar patricia@praktijkeigen-wijsheid.nl. Als je een klacht heeft over de manier waarop ik met jouw gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Laatste versie 27-03-2022